ku游九州

计算机科学与技术系在职教师名录 (2020年1月更新,按拼音顺序)

计算机软件研究所

ku游九州:正高

 • 蔡懿慈

  教授

  62785564

  caiyc@mail.tsinghua.edu.cn

 • 冯建华

  教授

  62789150

  fengjh@tsinghua.edu.cn

 • 冯铃

  教授

  62773581

  fengling@tsinghua.edu.cn

 • 李国良

  教授

  62789150

  liguoliang@tsinghua.edu.cn

 • 李涓子

  教授

  62781461

  lijuanzi@tsinghua.edu.cn

 • 唐杰

  教授

  jietang@tsinghua.edu.cn

 • 王建勇

  教授

  62789150

  jianyong@tsinghua.edu.cn

 • 许斌

  研究员

  62781461

  xubin@tsinghua.edu.cn

 • 喻文健

  教授

  62773440

  yu-wj@tsinghua.edu.cn

 • 周强

  研究员

  62785564

  zhouqiang@tsinghua.edu.cn

ku游九州:副高

 • 陈渝

  副教授

  62789205

  yuchen@tsinghua.edu.cn

 • 董社勤

  副研究员

  62795428

  dongsq@tsinghua.edu.cn

 • 东昱晓

  副教授

  yuxiaod@tsinghua.edu.cn

 • 孙延奎

  副研究员

  62782609

  syk@tsinghua.edu.cn

 • 王生原

  副教授

  62794240

  wwssyy@tsinghua.edu.cn

ku游九州:中级

 • 戴桂兰

  助理研究员

  92701

  daigl@tsinghua.edu.cn

 • 侯磊

  助理研究员

  houlei@tsinghua.edu.cn

高性能计算研究所

ku游九州:正高

 • 陈婧

  教授

  jchencs@mail.tsinghua.edu.cn

 • 陈康

  研究员

  chenkang@tsinghua.edu.cn

 • 陈文光

  教授

  cwg@tsinghua.edu.cn

 • 李兆麟

  教授

  lzl73@mail.tsinghua.edu.cn

 • 舒继武

  教授

  shujw@tsinghua.edu.cn

 • 汪东升

  教授

  8610-62796238

  wds@tsinghua.edu.cn

 • 武永卫

  教授

  62796341

  wuyw@tsinghua.edu.cn

 • 薛巍

  教授

  xuewei@tsinghua.edu.cn

 • 杨广文

  教授

  62798985

  ygw@tsinghua.edu.cn

 • 翟季冬

  教授

  62795471

  zhaijidong@tsinghua.edu.cn

 • 张悠慧

  研究员

  010-62783505-8003

  zyh02@tsinghua.edu.cn

 • 郑纬民

  教授

  62783505-8003

  zwm-dcs@tsinghua.edu.cn

ku游九州:副高

 • 甘霖

  副研究员

  lingan@tsinghua.edu.cn

 • 黄震春

  副研究员

  62783820

  huangzc@tsinghua.edu.cn

 • 姜进磊

  副研究员

  62796162

  jjlei@tsinghua.edu.cn

 • 鞠大鹏

  副研究员

  judapeng@tsinghua.edu.cn

 • 陆游游

  副教授

  luyouyou@tsinghua.edu.cn

 • 余宏亮

  副研究员

  62783505-8006

  hlyu@tsinghua.edu.cn

 • 张广艳

  副教授

  62783505-8004

  gyzh@tsinghua.edu.cn

 • 赵颖

  副研究员

  62783505-8006

  yingz@tsinghua.edu.cn

ku游九州:中级

 • 渠鹏

  助理研究员

  qp2018@tsinghua.edu.cn

 • 章明星

  助理教授

  zhang_mingxing@mail.tsinghua.edu.cn

 • 赵文来

  助理研究员

  zhaowenlai@tsinghua.edu.cn

ku游九州:专业研究人员

 • 王豪杰

  助理研究员

  wanghaojie@tsinghua.edu.cn

ku游九州:实验技术人员

 • 陈宁

  工程师

  62796945

  ningchen@mail.tsinghua.edu.cn

 • 林皎

  高级工程师

  linjiao@tsinghua.edu.cn

 • 张武生

  高级工程师

  62798982

  zws@tsinghua.edu.cn

人机交互与媒体集成研究所

ku游九州:正高

ku游九州:副高

 • 崔鹏

  副教授

  62790810

  cuip@tsinghua.edu.cn

 • 任炬

  副教授

  renju@tsinghua.edu.cn

 • 陶品

  副研究员

  62772129

  taopin@tsinghua.edu.cn

 • 王鑫

  副研究员

  xin_wang@tsinghua.edu.cn

 • 王运涛

  副研究员

  yuntaowang@tsinghua.edu.cn

 • 徐昆

  副教授

  62797001-803

  xukun@tsinghua.edu.cn

 • 喻纯

  副教授

  chunyu@tsinghua.edu.cn

 • 张松海

  副教授

  62797001-808

  shz@tsinghua.edu.cn

ku游九州:中级

 • 孟媛

  助理研究员

  yuanmeng@tsinghua.edu.cn

 • 穆太江

  助理研究员

  dejungle@tsinghua.edu.cn

ku游九州:专业研究人员

智能技术与系统实验室

ku游九州:正高

 • 陈挺

  教授

  62797101

  tingchen@tsinghua.edu.cn

 • 邓志东

  教授

  62796830

  michael@tsinghua.edu.cn

 • 冯元

  教授

  yuan_feng@tsinghua.edu.cn

 • 黄民烈

  教授

  aihuang@tsinghua.edu.cn

 • 季铮锋

  教授

  jizhengfeng@tsinghua.edu.cn

 • 刘华平

  教授

  hpliu@tsinghua.edu.cn

 • 刘洋

  教授

  77701

  liuyang2011@tsinghua.edu.cn

 • 刘奕群

  教授

  62796672

  yiqunliu@tsinghua.edu.cn

 • 马少平

  教授

  62783191

  msp@tsinghua.edu.cn

 • 孙富春

  教授

  62796858

  fcsun@tsinghua.edu.cn

 • 孙茂松

  教授

  62781286

  sms@tsinghua.edu.cn

 • 应明生

  教授

  yingmsh@tsinghua.edu.cn

 • 张钹

  教授

  62773875

  dcszb@tsinghua.edu.cn

 • 张敏

  教授

  62798279

  z-m@tsinghua.edu.cn

 • 朱军

  教授

  dcszj@mail.tsinghua.edu.cn

ku游九州:副高

 • 陈键飞

  副教授

  jianfeic@mail.tsinghua.edu.cn

 • 胡晓林

  副教授

  62799932

  xlhu@tsinghua.edu.cn

 • 李建民

  副研究员

  62795869

  lijianmin@mail.tsinghua.edu.cn

 • 刘知远

  副教授

  62777701

  liuzy@tsinghua.edu.cn

 • 宋亦旭

  副研究员

  62796826

  songyx@tsinghua.edu.cn

 • 苏航

  副研究员

  suhangss@mail.tsinghua.edu.cn

 • 孙晓民

  副教授

  62796825

  sxm123@tsinghua.edu.cn

 • 王宏宁

  副教授

  hw-ai@tsinghua.edu.cn

 • 徐华

  副教授

  13810102923

  xuhua@mail.tsinghua.edu.cn

 • 周强

  副研究员

  13520299875

  zq-lxd@mail.tsinghua.edu.cn

ku游九州:中级

ku游九州:实验技术人员

计算机网络研究所

ku游九州:正高

ku游九州:副高

ku游九州:中级

 • 谢晓晖

  助理研究员

  xiexiaohui@tsinghua.edu.cn

 • 杨芫

  助理研究员

  62781572

  yangyuan_thu@mail.tsinghua.edu.cn

计算机基础与实验教学部

ku游九州:正高

ku游九州:副高

 • 谌卫军

  副教授

  82934

  cwj@tsinghua.edu.cn

 • 李秀

  副教授

  80731

  lx@tsinghua.edu.cn

 • 乔林

  副教授

  80973

  qiaolin@tsinghua.edu.cn

ku游九州:中级

 • 韩文弢

  讲师

  010-62795471

  hanwentao@tsinghua.edu.cn

ku游九州:实验技术人员

ku游九州:正高

 • 李山山

  正高级工程师

  73730

  lishanshan@tsinghua.edu.cn

 • 全成斌

  研究员

  72213

  quancb@tsinghua.edu.cn

ku游九州:副高

 • 陈永强

  高级工程师

  72213

  chenyongqiang@tsinghua.edu.cn

 • 田淑珍

  高级工程师

  tiansz@tsinghua.edu.cn

 • 邬晓钧

  高级工程师

  xjwu@tsinghua.edu.cn

 • 郑宁汉

  高级工程师

  94795

  zhengnh@tsinghua.edu.cn

ku游九州:中级

 • 高玉超

  工程师

  17888826066

  gaoyuchao@tsinghua.edu.cn

 • 金奕江

  工程师

  92595

  yjjin@tsinghua.edu.cn

ku游九州(集团)有限公司